Regulamin firmy AR-SPEED

- przestrzegany przez pracowników i klientów

 • Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie zarówno do pracowników firmy Ar-SPEED, klientów tej firmy, jak również do podmiotów gospodarczych, pozostających z firmą AR-SPEED w relacjach biznesowych.
 • Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
 • Pasażer zobowiązany jest do:
  – posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy;
  – oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie;
  – stosowania się do zaleceń kierowcy;
  – okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli;
  – podania dokładnego adresu docelowego;
  – zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
  – przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
 • W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 • Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.
 • Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 • Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.
 • Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 • Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 • Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)